Huishoudelijk reglement

Van het Koninklijk gemengd koor Orpheus Venlo-Blerick

(opgemaakt d.d. 22-03-2011)
Artikel 1

Doel van het koor, omschrijving als aanvulling op statuten

  Het beleid van het koor is er op gericht om tenminste eenmaal per jaar een verantwoorde uitvoering te geven van koorwerken. De werken kunnen a capella, met piano- of orgelbegeleiding dan wel met orkestbegeleiding worden uitgevoerd.
Artikel 2

Muziek

 1. Klassieke muziek vanaf Barok tot heden.
 2. Voor de eigen verplichtingen van het koor:
  Bijvoorbeeld bij overlijden van een koorlid of lokale verplichtingen, zal een programma worden opgesteld waarvan de koorleden de partijen tijdens de repetities altijd in de map dienen te hebben zodat deze tussentijds op de repetitie kunnen worden herhaald.
  Bij overlijden van een lid zal het koor, op verzoek van de nabestaanden, de overlijdensdienst opluisteren. De nabestaanden worden echter verzocht om de kosten van dirigent en organist voor hun rekening te nemen aangezien deze voor de vereniging een te zware financiële last gaan vormen. De kosten van het plaatsen van een rouwadvertentie worden geheel door de vereniging gedragen.
 3. Muziekcommissie:
  Er zal met een muziekcommissie worden gewerkt. Deze commissie bestaat, bij voorkeur, uit vier actieve leden inclusief een bestuurslid. Bij voorkeur is elke partij (sopranen, alten, tenoren en bassen) vertegenwoordigd in de commissie.
  De muziekcommissie ondersteunt de dirigent en het bestuur bij de keuze van het uit te voeren repertoire. In gezamenlijk overleg wordt een muziekprogramma vastgesteld, met dien verstande dat de dirigent als artistiek leider, de technische en het bestuur de financiële en organisatorische verantwoordelijkheid draagt.
  Tevens is elk koorlid gerechtigd voorstellen tot programmering in te dienen bij de dirigent, de muziekcommissie en/of het bestuur.
Artikel 3

Betreft de leden

 1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigers.
 2. De gewone leden bestaan uit zingende leden alsook uit niet-zingende leden die zich op andere wijze verdienstelijk kunnen maken voor de vereniging.
 3. Teneinde als lid te kunnen worden toegelaten richt men een desbetreffend verzoek tot het bestuur. Het bestuur besluit over al dan niet toelating.
 4. De toelatingsprocedure voor gewone leden bestaat uit een interview met het bestuur en voor zingende leden tevens de voorwaarden genoemd onder artikel 3.
 5. Zangers/zangeressen kunnen worden toegelaten als zingend lid van het koor indien de stemtest dit toelaat. Bij de stemtest wordt zo nodig geadviseerd tot verdere scholing. In overleg wordt hiervoor een scholingsplan met tijdschema opgesteld. Tevens wordt een afspraak gemaakt op welke termijn een eventuele hertest zal plaatsvinden. Bij een aannametest zal naast de dirigent of andere deskundige die te test afneemt minimaal een bestuurslid aanwezig zijn. Van het besprokene zal verslag worden opgemaakt en het nieuwe lid ontvangt hiervan een kopie.
Artikel 4

Beleid voor alle zingende leden van het KGK Orpheus

Repetitieverzuim

  1. Lidmaatschap betekent niet alleen sociaal maar ook collegiaal bezig zijn.
  2. Een koorlid dat verhinderd is de repetitie bij te wonen meldt dit aan het bestuur.
  3. Door het bestuur worden presentielijsten per stemsoort bijgehouden. Het bestuur ziet dan of iemand is afgemeld of zonder afmelding afwezig is. Tevens maakt dit mogelijk dat een ledenbulletin zo nodig kan worden nagezonden, geïnformeerd kan worden bij ziekte etc.
  4. Aan een koorlid dat om een geldige reden (bijv. ziekte) niet kan deelnemen aan een uitvoering zal een gratis entreebewijs ter beschikking worden gesteld.

Plaatsing in het koor

  1. Plaatsing in het koor is een zaak van de dirigent. De dirigent is verantwoordelijk voor de kwaliteit in het koor waarvan ook plaatsing een onderdeel is.

Kwaliteitsbevordering

 1. Ieder koorlid zal meewerken aan de algehele kwaliteitsverbetering van het koor. Ieder lid zal hiertoe de adviezen opvolgen welke gegeven worden bij de stemtesten. De adviezen zullen in alle redelijkheid en in overleg worden gegeven zodat deze ook opgevolgd kunnen worden.
 2. Bij het instuderen van de stukken kan ter ondersteuning gebruik worden gemaakt van bandjes of cd’s. Van een koorlid wordt verwacht dat er zoveel mogelijk thuis gewerkt wordt aan het instuderen van de partij.
Artikel 5

Beleid ten aanzien van de huidige en toekomstige zingende leden

 1. Alle leden van Orpheus worden getest.
 2. Dit zal in overleg met de te testen leden gebeuren.
 3. Bij alle testen zal tenminste een bestuurslid naast de deskundige die de test afneemt aanwezig zijn.
 4. Ter bevordering van de kwaliteit in het koor ontvangen de koorleden bij de test adviezen.
 5. Deze adviezen zullen van dien aard zijn dat een koorlid de mogelijkheid zal hebben deze op te volgen. Dit kan in overleg met dirigent en bestuur worden vastgezet in een tijdsplan. De dirigent heeft het recht bij twijfel aan de kwaliteit tussentijds bij het bestuur een verzoek in te dienen tot het houden van een stemtest bij een der koorleden. Het bestuur voert deze oproep uit en ziet toe op het naleven van de adviezen die uit de stemtest volgen.
 6. Ook kan een koorlid op eigen initiatief bij het bestuur een verzoek voor een stemtest indienen. Over de dan te maken extra kosten zal voordien een afspraak tussen dirigent en bestuur resp. het lid en bestuur worden gemaakt.
 7. Onderbreken lidmaatschap (vastgesteld in de bestuursvergadering van september 2014)
 8. Diegene die voor doortelling van de lidmaatschapsjaren in aanmerking wil komen moet:
  1. minimaal 2 jaar lid van de vereniging zijn
  2. de jaarlijkse contributie steeds tijdig betaald hebben
  3. aan het bestuur aannemelijk kunnen maken dat de onderbreking doortelling rechtvaardigt
 9. Bij een onderbreking van meer dan 2 jaren en uitblijven van betalen van contributie begint de telling opnieuw.
 10. Aan dit huishoudelijk reglement wordt een ledenlijst gehecht die als aanmelddatum van een koorlid zal gelden.
Artikel 6

Projecten

 1. Bij werken die een grotere bezetting vereisen kan naast het eigen koor medewerking van gastzangers worden gevraagd. Het concert zal dan in projectvorm worden georganiseerd.
 2. Door individuele gastzangers zal eventueel voor een project incl. repetitiebezoek (dus inclusief het mee instuderen van een werk) een inschrijvingsbijdrage voldaan dienen te worden.
 3. Bij kleine projecten of samenwerking zonder instuderen van het werk zal de bijdrage aangepast worden of helemaal vervallen (bijv. aanvulling van stemmen vanuit koren die hetzelfde programma in het repertoire hebben, het zogenaamde uithelpen).
 4. Indien het een project betreft met meerdere koren dan zal dit in overleg met dirigent en bestuur afzonderlijk geregeld worden.
Artikel 7

Beleid dan aanzien van toelating deelnemers projecten

 1. Deelname aan projecten door individuele zangers kan uitsluitend indien zij beschikken over een ervaren koorstem en er met goed gevolg een stemtest is afgelegd en zij ook verder voldoen aan de voorwaarden die voor toelating van zingende leden geldig zijn.
 2. Indien het een project betreft met meerdere koren dan zal dit in overleg met dirigent en bestuur afzonderlijk geregeld worden.
Artikel 8

Betreft het bestuur

De bestuursverkiezing

  1. Het bestuur heeft het recht bij aftreding van een bestuurslid een nieuwe kandidaat te stellen. Bij de kandidaatstelling zal rekening gehouden worden met de aanwezigheid binnen het bestuur van voldoende geschiktheid en bereidheid voor het vervullen van de functies: secretaris, penningmeester en bibliothecaris.
  2. Kandidaatstelling door de gewone leden moet minstens 7 dagen voor de algemene ledenvergadering waarin de verkiezing zal plaatsvinden, in het bezit van het bestuur zijn en dient door tenminste 5 gewone leden ondertekend te zijn en vergezeld te zijn van de bereidverklaring van de betrokkene. Bij kandidaatstelling dient eveneens rekening te worden gehouden met de kwaliteiten nodig voor een bestuurslid.
  3. De verdeling van bestuursfuncties en werkzaamheden binnen het bestuur worden door het bestuur vastgesteld en in een bestuursbrief vastgelegd en aan de leden medegedeeld.

Betreft het stemmen

  1. Bij enkele kandidaatstelling is degene die kandidaat werd gesteld gekozen, tenzij betrokkene schriftelijk stemming verlangt.

Betreft uitvoering bepalingen in statuut en dit huishoudelijk reglement

 1. Het bestuur ziet toe op naleving van de bepalingen in statuut en reglement. Voor zover zaken zich voordoen waarin niet is voorzien in statuut of huishoudelijk reglement beslist het bestuur.
Artikel 9

Betreft de dirigent

 1. De dirigent is belast met de muzikale leiding van het koor. Hij/zij stelt in overleg met de muziekcommissie en na goedkeuring door het bestuur de uit te voeren werken vast.
 2. Hij/zij beoordeelt middels een stemtest de geschiktheid van een zingend lid en deelt hem/haar in naar stemtype en geeft aanwijzing omtrent de plaatsing in het koor.
 3. Hij/zij adviseert kwaliteitsverbetering d.m.v. stemtesten en mogelijke scholing en draagt indien mogelijk zelf zorg voor stemtesten en scholing aan koorleden.
 4. Alle overige werkzaamheden van de dirigent zullen in overleg met het bestuur plaatsvinden.
Artikel 10

Algemene bepalingen

Betreft de kascommissie

  1. In de jaarvergadering wordt door de algemene ledenvergadering een kascommissie benoemd van minimaal twee personen welke belast is met de controle der boeken, bescheiden en kas van de penningmeester. Tevens zal de ledenvergadering twee reserveleden voor deze kascommissie benoemen die in het geval van verhindering van een of beide leden van de kascommissie hun plaats terstond kunnen innemen.
  2. De commissie brengt op de eerstvolgende algemene ledenvergadering zijnde de jaarvergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.
  3. Ten behoeve van de leden zal eenmalig door het bestuur een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement ter beschikking worden gesteld. Meerdere exemplaren van deze documenten kunnen tegen betaling van € 2,50 verkregen worden.

Overige commissies

  1. Indien nodig zal er gewerkt worden met ad hoc commissies welke rechtstreeks onder de verantwoording van het bestuur zullen staan. Telkenmale zal hierbij door het bestuur een persoon (commissaris) worden aangezocht die de leiding van deze commissie op zich neemt. De contacten tussen bestuur en commissie lopen via deze persoon en het daartoe aangestelde bestuurslid.

Financieel beleid

  1. Vaste lasten van het koor dienen volledig gedekt te worden door vaste inkomsten zoals contributies en/of andere inkomstenbronnen.
  2. De ledencontributie voor het volgende verenigingsjaar wordt bij elke jaarvergadering vastgesteld.
  3. Leden die problemen hebben met de hoogte van de contributie hebben steeds de mogelijkheid dit met het bestuur (bij voorkeur de penningmeester) te bespreken en waar mogelijk zal het bestuur een passende oplossing zoeken.

Overige algemene bepalingen

 1. Op een van tevoren vast te stellen repetitieavond mag elk lid een of meerdere introducés mee brengen.
 2. Elk jaar zal een kerstconcert gegeven worden, bij voor keur in samenwerking met de Blerickse verenigingen in bijvoorbeeld ‘t Raodhoes, eventueel gevolgd door inhoudelijk eenzelfde kerstconcert op een andere locatie met andere koren.
 3. Bij het missen van een aantal repetities of zelfs de generale repetitie beoordeelt de dirigent of het betreffende koorlid deel kan nemen aan de uitvoering van een concert.
 4. Indien het koorlid het met de beslissing van de dirigent oneens is wordt er door het bestuur in samenspraak met de dirigent en het desbetreffende koorlid een bindende beslissing genomen over wel of niet deelname.

Met deze bepalingen vervallen alle eerder in het huishoudelijk reglement opgenomen bepalingen en of artikelen met betrekking tot repetitiebezoek en daaraan gerelateerde deelname aan concerten.

Artikel 11

Slotbepaling

 1. In eerste instantie zijn alle bepalingen in de Statuten en het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 2. Voor alle gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur.

Dit huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering gehouden in ‘t Raodhoes op 22 maart 2011 (aangevuld in september 2014).

Addendum

Artikel 5

Onderbreken lidmaatschap

 1. Onderbreken lidmaatschap houdt in geen deelname aan repetities én het stopzetten van de betaling van de contributie.
 2. Het aan elkaar knopen van twee lidmaatschapsperiodes tot één periode kan alleen als
  1. Er tussen de twee periodes maximaal 5 jaar zit. Langer betekent dus geen doortelling.
  2. Als de eerste lidmaatschapsperiode uit minimaal twee jaar bestaat.
 3. Als er gedurende de onderbreking wel contributie betaald is, telt deze dus volledig mee als lidmaatschap.