Reglement Muziekcommissie KGK Orpheus

1.0 Doelstelling reglement Muziekcommissie

Het Koninklijk Gemengd Koor Orpheus (hierna te noemen Orpheus) hanteert een huishoudelijk reglement waarin is bepaald dat er binnen de organisatie van Orpheus een muziekcommissie actief is. Tevens is daarin bepaald dat organisatie en werking van de muziekcommissie geregeld moet zijn in een apart reglement. Met dit Reglement Muziekcommissie KGK Orpheus wordt aan deze verplichting voldaan.

2.0 Muziekcommissie

2.1. Samenstelling commissie
De muziekcommissie bestaat uit 5 leden plus de dirigent. De samenstelling van de commissie moet vanuit de koorstemmen een evenredige afspiegeling zijn van het koor. Tenminste één lid van de commissie is tevens bestuurslid. De dirigent én muziekarchivaris zijn permanent lid van de commissie.

2.2. Lidmaatschap commissie
Lid van de muziekcommissie kan elk koorlid zijn dat hiervoor is geïnteresseerd en over voldoende repertoirekennis beschikt om een actieve bijdrage te leveren.

2.3.Benoeming leden commissie
Zodra in de commissie een plaats vrijkomt, kunnen geïnteresseerde leden zich voor lidmaatschap opgeven bij het bestuur. In overleg met het (aspirant)lid draagt het bestuur al of niet het lid voor benoeming in de ledenvergadering voor. Loting kan onderdeel uitmaken van de voordracht. In afwachting van de ledenvergadering en indien noodzakelijk kan het bestuur een lid tijdelijk benoemen. Leden van de commissie worden door de ledenvergadering definitief benoemd voor een periode van twee jaren. Ze zijn daarna herkiesbaar. Leden kunnen tussentijds aftreden.

2.4. Rooster van aftreden
De muziekcommissie stelt een eigen rooster van aftreden op. Indien afgetreden leden niet herkiesbaar zijn meldt de commissie dit aan het bestuur met het verzoek in de vacature te voorzien. Voor de benoeming van nieuwe leden kan een tussentijdse ledenvergadering noodzakelijk zijn.

3. 0 Functies, taken en verantwoordelijkheden muziekcommissie

3.1. Functies.
Uit de commissieleden wordt een voorzitter en een notulist aangewezen. De voorzitter bereidt de commissievergadering voor en de notulist stelt de notulen op en verspreidt die onder de leden. Naast voorzitter en notulist kent de commissie de functie van muziekarchivaris.

3.2. Commissievergaderingen
De commissie vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo vaak als dit voor het koor noodzakelijk is. Eénmaal per jaar vergadert de commissie gezamenlijk met het voltallige bestuur waarin met name de muzikale prestaties en presentaties van het koor besproken worden.

3.3. Muziekarchivaris
De functie van muziekarchivaris wordt uitgevoerd door een permanent lid van de commissie. De muziekarchivaris beheert de muziekbibliotheek, stelt daaruit (gekopieerde) muziekpartijen aan koorleden ter beschikking en verzorgt, in samenwerking met het bestuur, de aankoop van door de commissie vastgestelde nieuwe koorpartijen. Waar nodig wordt de muziekarchivaris door andere leden van de commissie ondersteund.

3.4. Dirigent
De koordirigent is permanent lid van de commissie en geeft vanuit zijn professionele verantwoordelijkheid zwaarwegende adviezen m.b.t.:

 • repertoirevorming
 • koor-en concertuitvoeringen
 • aanschaf nieuwe koorpartijen
 • Instrumentale- en vocale koorbegeleiding
 • aanschaf muziekinstrumenten
 • overige muzikaal-inhoudelijke koorkwesties

3.5. Repertoirevorming
Het repertoire dat Orpheus ten gehore brengt is gericht op:

 • Voorgenomen (concert)uitvoeringen;
 • Instuderen van oud-bekende en/of nieuwe liederen;
 • Ad hoc presentaties;
 • Aanwijzingen van het bestuur.
Bij de repertoirevorming houdt de Muziekcommissie rekening met:
 • de algemene muzikale uitgangspunten van het koor, zoals vastgelegd in statuten en huishoudelijk reglement;
 • de inbreng van liedvoorstellen door algemene leden van het koor;
 • de muzikale capaciteiten van het koor.
 • de financiële mogelijkheden van het koor t.a.v. het inzetten van instrumentale- en vocale koorbegeleiding alsmede bij aanschaf van nieuwe koorpartijen.

Telkens bij aanvang van het nieuwe koorjaar alsmede voorafgaand aan (concert)uitvoeringen stelt de Muziekcommissie het actuele repertoire vast. Lopende het koorjaar kan de Muziekcommissie de voortgang in het vastgestelde (repetitie)repertoire beoordelen en bespreekt de algemene voortgang in het koor.

4.0 Besluitvorming en advisering

4.1 Besluitvorming binnen de Muziekcommissie
Binnen de Muziekcommissie worden besluiten t.a.v. het repertoire genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Indien tijdens de eerste stemronde geen keuzebesluit tot stand komt wordt een tweede stemronde gehouden nadat de argumenten voor en tegen opnieuw zijn overwogen. Komt ook uit de tweede stemronde geen keuzebesluit tot stand dan wordt de beslissing met de argumenten voor en tegen aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur neemt vervolgens een definitief besluit.

4.2 Advisering door de Muziekcommissie.
De muziekcommissie adviseert het bestuur in de volgende zaken:

 • Aanstelling van een nieuwe dirigent;
 • Aanschaf van nieuwe Koorpartituren;
  c. Instrumentale- en vocale koorbegeleiding;
 • Door het bestuur voorgelegde kwesties;


Indien het bestuur van de adviezen van de Muziekcommissie wenst af te wijken of moet afwijken dan wordt dit aan de voorzitter van de Muziekcommissie kenbaar gemaakt.

5.0 Slotbepalingen

5.1 Volgorde regelingen
De volgorde van regelingen die op Orpheus als vereniging van toepassing zijn is als volgt:

 • Statuten
 • Huishoudelijk reglement
 • Reglement Muziekcommissie


In alle gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur.

5.2. Datum inwerkingtreding nieuw reglement
Dit nieuwe reglement Muziekcommissie (versie 1. 29-04-2022) treedt in werking een dag nadat dit door het bestuur is vastgesteld.

Venlo, 29 april 2022,

Th. J. G. van den Heuvel, voorzitter

W.J.A. Leeuw-Sijmons, secretaris

fijn je weer te zien