Repetitie protocol

Koninklijk Gemengd Koor Orpheus Blerick

gebaseerd op protocol Koornetwerk Nederland versie 9 juli 2020
i.v.m. coronabeperkende maatregelen Overheid

A. Inleiding

Dit repetitieprotocol is uitsluitend van toepassing op repetitiesvan KGK Orpheus en is geldig zolang het actuele protocol Koorwerk Nederland van toepassing is.Het bestuur streeft er naar de repetities vanaf 29 september 2020 opnieuw te starten.

B. Algemene Richtlijnen

Draag er zorg voor dat onderstaande richtlijnen in alle gevallen worden toegepast:

1.Houd steeds 1,5 meter afstand tot elkaar.
2. Was de handenvaak en goeden gebruik aanwezig desinfecteermiddel.
3. Schud geen handen.
4. Hoest of nies in de elleboog.
5. Raak het gezicht zo min mogelijk aan.
6. Blijf thuis bij een vermoeden van corona-gerelateerde gezondheidsklachten of als eenhuisgenoot corona-gerelateerde ziekteverschijnselen heeft.

C. Repetitierichtlijnen

1.Repetitie gesplitst én voltallig koor.

KGK Orpheus is tijdens de duur van het protocol gesplitstin twee koordelen. Elk koordeel repeteert op dezelfderepetitieavond gescheiden van elkaar volgens onderstaand tijdschema:

1. Koordeel 1:  19.30 uur tot 20.45 uur
2. Pauze20.45 uur tot 21.15uur
3. Koordeel 2:  21.15uur tot 22.30uur

Indeling in een van de twee koordelen vindt plaats op basis van de resultaten uit de enquête en op aanwijzingen/adviezen van het bestuur en de dirigent.

Eén keer per maand zal met het complete koor een gezamenlijk repetitie worden gehouden. De eerste gezamenlijke repetitie zal zijn op 27 oktober 2020 en daarna op 24 november 2020 en tot slot dit jaar op 15 december 2020.Mede om veiligheidsreden moeten ook tijdens deze repetities de aanwijzingen van bestuur en dirigent worden opgevolgd.

2. In en uit het Raodhoes
Leden worden verzocht het Raodhoesbinnen te gaan én te verlaten via de hoofdingang van het Café/Brasserie.

3. Kom niet te vroeg!
Om te voorkomen dat er groepjes ontstaan (en dus besmettingsgevaar!) voorafgaand aan de repetitie is het dringende verzoek aan de leden om niet te vroeg naar de repetitie (van hun koordeel)te komen.Kom precies op tijd en loop meteen door naar het repetitielokaal.

4. Toegang repetitielokaal
Betreed het repetitielokaal via de toegangsdeur. Houd daarbij tenminste 1,5 meter afstand ten opzichte vanelkaar in acht. Ga niet dringen of duwen en wacht op je beurt c.q. totdat een veilige toegang mogelijk is.Ga bij binnenkomst in het repetitielokaal meteen zitten op de stoel die het bestuur heeft klaargezeten blijf daar zitten. De dirigent kan zich vrij bewegen.

5. Gebruik geen kapstok.
Leden die een jas, vest of andere overkleding willen afleggen moeten daarvoor niet de kapstok gebruiken. Hang je jast, vest of andere overkleding over de leuning van je stoel in het repetitielokaal.

6. In het repetitielokaal
Elke koorzanger moet tenminste 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van de koorzangers rondom hem/haar. Ga in het repetitielokaal zitten op de stoel diehet bestuur heeft gereedgezet. Het zigzag patroon in de stoelopstelling moet gehandhaafd blijven. Neem meteen plaats, verschuif jestoel dus nieten blijf zitten!Op voorschrift van Horeca Nederland is het verder niet toegestaan om te gaan/blijven staan. Volg steedsde aanwijzingen van bestuur,dirigent en personeel van het Raodhoesop.

7. Repetitiemateriaal
Neem alleen de zangpartijen mee die door dirigent/bestuur zijn aangegeven. Deel onderling geen materialen, ook geenzangpartijen enneem eigen materialen mee terug naar huis.

8. Toiletgebruik
Leden die gebruik maken van het toilet en vervolgens het toilet verlaten, worden verzocht steeds onderweg rechts aan te houden.

9. Na de repetitie
Na de repetitie van elk koordeel en na de gezamenlijke repetitie van het voltallige koor is elk lid vrij te gaan en te staan waar hij/zij wil. Zij die aansluitend nog een consumptie willen nemen binnen of op het terras van het café van het Raodhoes dienen dan wel de algemene richtlijnen in acht te nemen. Het bestuur kan geen verantwoordelijkheid dragen voor acties/gedrag van leden buiten de repetitietijd.

D. Overige

1. Presentielijst
Tijdens de repetities zal registratie van de aanwezigen leden middels een presentielijst plaatsvinden.Een kopie van deze presentielijst zal aan het Raodhoester beschikking worden gesteld i.v.m. hun eigen registratieverplichting.

2. Ventilatie
Het Raodhoes heeft volgens de recente verklaring (10 juli 2020) van Unica Building Service een uitstekende ventilatievoorziening waarmee alle ruimten elk uur van voldoende verse lucht worden voorzien. Er vindt geen recirculatie of vermenging van aanwezige lucht plaats en de luchtfilters worden regelmatig door Unica vervangen.Een afschrift van deze verklaring is in het bezit van het bestuur van KGK Orpheus.

3. Risicogroep
Leden boven 70 jaar, diabetici en leden met hartproblemen, luchtwegklachten of overgewichtvormen een bijzondere risicogroep. Als deze leden willen mee repeteren dan is aan hen het verzoek bijzonder aandacht te besteden aan de richtlijnen in dit protocol.

4. Toezicht bestuur.
Stoelen die leden tijdens de repetitie van koordeel 1 hebben gebruikt moeten conform hygiënevoorschriften worden gereinigd. Het bestuur zal samen met enkele leden die daartoe worden gevraagd tijdens de pauze voor deze reiniging zorgdragen.
Desinfectiemateriaal en doeken worden door het Raodhoes ter beschikking gesteld..
Voorafgaand, tijdens en na de repetitie zullen bestuursleden toezien op de uitvoering van dit protocol. Volg hun aanwijzingen steeds op.

Een prettige en vooral veilige repetitie toegewenst.

Blerick, September 2020
Bestuur KGK Orpheus

fijn je weer te zien