Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 17 oktober 2023

Voorzitter Theo heet allen van harte welkom op deze repetitieavond. Een speciaal woord van welkom aan de heer Jens Seebeck. Jens is pianist en komt vanavond proeven aan ons koor o.a. door ons te begeleiden aan de piano. Jens, van harte welkom!

Algemeen.
Omdat we vanavond een algemene vergadering hebben gepland waarin het vernieuwde huishoudelijk reglement wordt besproken zullen we de repetitie  houden tot +/- 21.10 uur en na een pauze om 21.30 uur de ledenvergadering openen.

Caecilia 2023.
Op zondag 12 november a.s. vieren we ons jaarlijks Caeciliafeest. Dit feest beginnen we om 10.00 uur met een H. Mis in de st. Antoniuskerk te Blerick. Na de mis gaan we naar het Raodhoes waar we kunnen genieten van een gezellige en heerlijke koffietafel.
De financiële bijdrage voor dit feest bedraagt voor leden € 15,00 en voor partner/introducé € 20,00.
Iedereen die wil deelnemen wordt gevraagd om het deelname formulier in te vullen en uiterlijk voor 31 oktober a.s. bij Willemien de Leeuw in te leveren.

Omdat we dit jaar geen jubilarissen hebben is er meer tijd beschikbaar om de acteertalenten  in het koor tot bloei te laten komen. Wie iets wil voordragen, hetzij als solist hetzij in groepsverband, wordt vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk bij Willemien bekend te maken.
Overigens is het muzikaal programma van deze H. Mis enigszins aangepast. Dit wordt nog op de website en in een nieuwsbrief bekend gemaakt.

Inhaalrepetitie.
De repetitie van 10 oktober j.l. is niet doorgegaan vanwege een musical programma in ’t Raodhoes. Onze repetitieruimte was daardoor niet beschikbaar. Omdat repetitie in verband met de verschillende aanstaande uitvoeringen nog noodzakelijk is zal er een inhaal repetitie plaats vinden op zaterdag 28 oktober a.s. van 11.00 uur tot 13.00 uur in zaal 2 van ’t Raodhoes. Dirigent en bestuur dringen er op aan dat er dan zoveel mogelijk koorleden aanwezig zijn.

Verder is ’t Raodhoes op dinsdag 5 december a.s. gesloten vanwege Sinterklaas (Pakjesavond). Die avond komt de repetitie te vervallen. Bestuur en dirigent zullen nog doorgeven wanneer hiervoor de inhaal repetitie gaat plaatsvinden.

Uitvoering Horstgraaf Maria Auxiliatrix.
Op vrijdag 15 december a.s. geven we een uitvoering van vooral kerstliederen voor bewoners en familie van de Horstgraaf Maria Auxiliatrix. We treden op in het restaurant van de Horstgraaf waar we om 14.00 uur aanwezig moeten zijn voor opbouw piano en opstelling koor. Om 14.30 uur beginnen we met onze uitvoering tot +/- 15.30 uur. Voor een heerlijke kop koffie wordt natuurlijk gezorgd. Er hebben zich meer dan 40 koorleden voor deze uitvoering opgegeven. We kunnen bewoners en familie dus laten genieten van een mooie volle koorklank. Het muzikaal programma voor dit optreden zal zo spoedig mogelijk via de website en nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Met deze mededelingen geeft Theo het woord aan onze dirigent Martin.

Na de verplichte stemoefeningen neemt Martin samen met Jens en het koor het muziekprogramma door dat we tijdens de Caeciliamis gaan uitvoeren. Met hier en daar enkele aanwijzingen voor Jens verloopt de repetitie prima en is het weer snel 21.10 uur. Einde repetitie.
Dirigent, bestuur en koorleden zijn tevreden over de begeleiding van Jens en desgevraagd geeft Jens aan ons koor bij toekomstige uitvoeringen graag te begeleiden. Hiermee besluiten we tevreden de repetitie en beginnen aan de pauze. Jens zal op dinsdag 7 november a.s. weer aanwezig zijn voor begeleiding van onze repetitie van de Caeciliamis.

Ledenvergadering.
De ledenvergadering wordt door de voorzitter om 21.30 uur geopend. Aan de orde is het vernieuwde huishoudelijk reglement. We hebben 2 schriftelijke reacties op dit reglement ontvangen. Helaas is de schriftelijke reactie van Frans Wijnen niet ontvangen.

Belangrijke punten voor aanpassing zijn:
– Royement van leden: Pas na raadpleging koorleden.
– Publicatie van de statuten op de website.
– Enkele tekstuele aanpassingen.

De regelingen m.b.t.  kleding tijdens uitvoeringen en het zingen van H. Missen blijven gehandhaafd.
Aan Frans Wijnen wordt gevraagd zijn schriftelijke reactie opnieuw naar het bestuur te sturen.

Desgevraagd wordt met algemene meerderheid het nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld.

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en heet allen en wel thuis.

fijn je weer te zien