Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 19 september 2023

Alle aanwezigen koorleden van harte welkom.

Algemeen.
Vorige week was het Orpheus bestuur door het diamanten huwelijkspaar Manfred en Beppie Drees uitgenodigd voor het bijwonen van de huldiging door Burgemeester Antoin Scholten in Maasbree. Na een korte toespraak door de burgemeester volgden de overhandiging van kadootjes en het uitspreken van felicitaties. Ontroerend was het te zien hoe lief deze duifjes na 60 jaar huwelijk nog steeds met elkaar omgaan. Het bestuur is dankbaar dat we bij dit mooie en indrukwekkende gebeuren aanwezig mochten zijn.

Manfred krijgt aansluitend van de koorleden een luid en duidelijk applaus als felicitatie én als waardering voor de bereikte mijlpaal.

Leden enquête.
Vanavond hebben we, zoals al eerder aangekondigd, een halve repetitie. Om 21.00 uur start het bestuur de presentatie van de resultaten uit de leden-enquête. Na deze presentatie worden de leden uitgenodigd voor een discussie naar aanleiding van de resultaten.

Nieuw Huishoudelijk reglement.
De ledenvergadering voor de bespreking van het nieuwe huishoudelijk reglement staat gepland op dinsdag 17 oktober a.s. vanaf 21.00 uur. Dus ook deze avond een halve repetitie.
Het nieuwe huishoudelijk reglement staat inmiddels op de website (onder het kopje Regels) en kan door elk lid worden geraadpleegd. Vragen of opmerkingen m.b.t. dit regelement kunnen tot 1 oktober a.s. aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
Anita heeft ook nog enkele papieren exemplaren beschikbaar voor koorleden die dit nog niet hebben.

Nieuws uit de ziekenboeg.
Op dit moment is hier geen nieuws te melden.

Kerstavond.
Van het kerkbestuur heeft Orpheus de uitnodiging ontvangen om kerstavond 2023 te zingen in de Antoniuskerk. De vraag is natuurlijk wie er kerstavond kan komen zingen. I.v.m. de planning wil het bestuur graag uiterlijk de volgende week definitief weten wie er dan kan. Dus graag dit nakijken een deelname wel/niet op 26 september a.s. aan het bestuur doorgeven.

Repetitie.
Martin heeft vandaag de stemtest afgenomen bij de Alten. Ook hier is de stemtest goed verlopen. Martin geeft aan dat er tot nog toe geen bijzondere dingen uit de stemtesten zijn gekomen. Nadat hij ook de stemtesten van de Tenoren en Bassen/Baritons heeft afgenomen kan hij een totaalbeeld maken van de stemverhoudingen in het koor. Uiteraard zal hij dat met ons bespreken.

De stemtesten voor de Tenoren en Bassen/Baritons wordt afgenomen op dinsdag 26 september a.s. van 19.00 uur tot 19.30 uur in het Raodhoes. Het verzoek aan alle betrokken leden is om dan op tijd aanwezig te zijn. Martin zal gedurende deze stemtest worden ondersteund door Hortense van Leeuwen uit de Muziekcommissie.

Na een korte stemoefening begint Martin met de (korte) repetitie en neemt een drietal liederen uit het programma door.

Rond 21.00 uur start de presentatie en discussie over de resultaten uit de leden-enquête. Blijkens de reacties is de presentatie helder en duidelijk geweest waarbij veel informatie over (de toekomst van) het koor is verstrekt. Duidelijk is geworden dat de aanwezige leden zeker nog (jaren) door willen gaan.  Met elkaar is o.a. van gedachten gewisseld waarom jongeren de koorwereld niet aanspreekt, of we daar misschien nog iets aan kunnen doen en hoe we onze bekendheid wellicht kunnen vergroten. Ook is duidelijk geworden dat het bestuur niet alles (meer alleen) kan oppakken  en dat hulp uit het koor zeer is gewenst.
Het bestuur zal zich de komende tijd beraden of het nog mogelijk (en zinvol) is een nader onderzoek te doen. Uiteraard zal de uitkomst hiervan met de leden worden gedeeld.

Rond 22.30 uur was de presentatie en discussie ten einde en gingen de leden ieder voor zich zijns/haars weegs.

fijn je weer te zien