Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 24 mei 2022

De repetitieavond begon vandaag met een groepsrepetitie van de stemgroep Bassen/Baritons. Enkele leden hadden zich hiervoor afgemeld o.a. wegens vakantieplanning. Er waren echter voldoende leden over om een succesvolle repetitie uit te voeren. Aandacht werd besteed aan de wijze waarop lage stemmen tot volume kunnen komen door gebruik te maken van ademhalingstechnieken. Ook werd aandacht besteed aan divisi-geschreven baslijnen en hoe op effectieve wijze geschreven noten kunnen worden aangeleerd. Na oefening van crescendo -decrescendo zingen was de repetitie alweer voorbij. Een zinvol en leerzaam half uurtje dat zeker moet worden voortgezet.

Om 19.30 uur liepen de overige koorleden de zaal binnen en werd gestart met de algemene repetitie. De dirigent begon meteen met de stemoefeningen waarna aandacht werd besteed aan specifieke onderdelen van een aantal koorpartijen. Om 21.00 uur is vandaag de algemene repetitie ten einde. Na een kwartier pauze start de algemene ledenvergadering.

De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze ledenvergadering. Alle leden hebben het verslag van de vorige vergadering alsmede de agenda van deze vergadering ontvangen.

Na enkele algemene mededelingen werd aandacht besteed aan het jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021 alsmede de begroting 2023. De voorzitter van de kascommissie, de heer Chrit Hovens, deed positief verslag over de financiële controle die bij de penningmeester heeft plaatsgevonden. Er werd stilgestaan bij de voortgang in de afhandeling van de waterschade aan het omvangrijke archief van Orpheus. Hierover zal nog verder overleg plaatsvinden met de voorzitter van de Stichting de Staay.

Voorts werd aandacht besteed aan onze ouwe trouwe vleugel. Die heeft voor ons zijn langste tijd gehad en inmiddels hebben we een elektronische stagepiano aangeschaft. Naast een voortdurende zuivere toon wordt het hiermee mogelijk dat onze dirigent meer en beter zicht krijgt op het koor.

Het agendapunt Toekomstplannen werd toegelicht door de voorzitter. Daarbij werd ten eerste stilgestaan bij de behoefte/noodzaak van het koor aan toekomstbestendigheid. Het bestuur heeft daar al enkele ideeën over en zal die de komende tijd uitwerken. Er zal bij de uitvoering van deze ideeën t.z.t. ook medewerking van de koorleden worden gevraagd.

Ten tweede werd ingegaan op het formeel vormgeven van de muziekcommissie. De huidige leden van deze commissie zijn van hun verantwoordelijkheid ontheven, maar kunnen zich voor de nieuwe commissie weer als lid opgeven. De nieuwe commissie is nu reglementaire geregeld waarbij duidelijk is vastgelegd hoe de commissie is georganiseerd en hoe die moet gaan functioneren. Ben geeft een korte toelichting op het geheel en geeft aan dat het reglement van de commissie op de website zal worden gepubliceerd zodra de nieuwe commissie is geïnstalleerd en functioneert.

Het verzoek aan alle koorleden is om na te denken over een lidmaatschap van de Muziekcommissie en bij interesse zich op te geven bij het bestuur. Het streven is om voor het einde van het koorseizoen 2022 (19 juli 2022) een nieuwe Muziekcommissie te kunnen installeren.

Na beantwoording van enkele vragen van koorleden sluit de voorzitter om 22.30 uur de vergadering. en dankt allen voor hun aandacht en inbreng. Het verslag van deze vergadering wordt t.z.t. weer ter beschikking gesteld. Het bestuur nodigt vervolgens alle leden uit om in de foyer van het Raodhoes nog een door het bestuur aangeboden drankje en enkele snacks te nuttigen.

fijn je weer te zien