Nieuws bericht

Datum

Repetitiejournaal 29 augustus 2023

Theo heet alle aanwezigen hartelijk welkom op deze eerste repetitie-avond na de zomervakantie. Alle leden zitten er weer frisjes bij en dat is mooi want daarmee kunnen we alle opgedane energie volledig inzetten voor de repetities de komende tijd. Een speciaal woord van welkom voor mevrouw Marinette Westering. Zij komt vanavond proeven hoe het smaakt om bij KGK Orpheus te zingen. Marinette van harte welkom!
Hetzelfde welkom geldt voor Sjaak Janssen. Goed dat hij de energie weer heeft gevonden om weer een van ons te zijn. Sjaak ook voor jou hartelijk welkom!

Tijdens de vakantie heeft het bestuur – en met name Ben Derks – veel energie gestoken in het uitwerken en analyseren van de leden-enquête. Er zijn in de enquête in totaal en om precies te zijn 3097 keuzes  door de leden gemaakt en die zijn allemaal de revue gepasseerd. Een gigantische klus die  verrassende resultaten heeft opgeleverd. Deze resultaten zijn binnen het bestuur en inmiddels ook met onze dirigent uitgebreid besproken. Op dinsdag 19 september a.s. zullen deze resultaten middels een PowerPoint presentatie vanaf 21.00 uur aan de leden worden gepresenteerd. Die dag dus een halve repetitie!

Ons huishoudelijk reglement is ook aan vernieuwing toe. Het concept van dit reglement staat inmiddels op de website en vanavond zal ook een papieren exemplaar aan de aanwezigen worden uitgereikt. Voor het doorvoeren van de wijzigingen zowel in het huishoudelijk reglement als in de statuten is het noodzakelijk een algemene ledenvergadering te houden. Deze is inmiddels belegd op dinsdag 10 oktober a.s. eveneens vanaf 21.00 uur. Dus ook een halve repetitie! Voor een vlot verloop van deze bijeenkomst, waarvoor het gewenst is dat alle leden aanwezig zijn, verzoeken wij om vragen en opmerkingen voor 1 oktober a.s. schriftelijk (bijv. email) bij het bestuur in te dienen.

Uit de ziekenboeg kunnen we mededelen dat ons trouw lid Twan Blok, na 2,5 weken verblijf in VieCuri Venlo en 2,5 weken verblijf in het Academisch Ziekenhuis Maastricht weer thuis is. Theo heeft Twan vanmorgen thuis bezocht en met hem gesproken over zijn ziekenhuiservaringen. Twan heeft op dit moment nog niet voldoende conditie om bijvoorbeeld weer bij het koor te repeteren. Daar heeft hij nog wat meer hersteltijd voor nodig. Wij wensen Twan een goed herstel en hopen dat hij zo spoedig mogelijk weer van de partij is. Twan doet hoe dan ook de hartelijke groeten aan de zangvogels van Orpheus!

Vervolgens geeft Theo het woord aan Martin.

Ook Martin heet allen na de zomervakantie hartelijk welkom. Met de muziekcommissie is het muzikaal programma voor de komende tijd vastgesteld en iedereen heeft dit via de mail doorgekregen. Ook op de website onder Agenda zijn de lied  nummers terug te vinden. Het muziekprogramma is verdeeld over drie groepen: Liederen voor een standaard begrafenis mis (vast onderdeel), liederen voor het Jenkinsjaar en liederen voor onze aanstaande Caeciliaviering.

Verder deelt Martin mede dat hij vanaf de volgende week gaat beginnen met stemtesten. Niemand hoeft er bang voor te zijn want de stemtesten worden niet individueel afgenomen maar in kleine groepjes. Bovendien zal er steeds iemand van de Muziekcommissie bij zijn die aantekening kan maken. De stemtesten beginnen dus dinsdag 5 september a.s. om 19.00 uur in ’t Raodhoes. Als eerste stemgroep zijn de Sopranen aan de beurt. Martin verwacht dan dat de eerste twee rijen van de sopranen om 19.00 uur aanwezig zijn. Van de Muziekcommissie zal Hay Hilberts aanwezig zijn.
Het is na de stemtesten de bedoeling dat elk lid zijn stem onthoud en dat vervolgens elk lid een vaste plaats in het koor krijgt aangewezen. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om een evenwichtige koorklank in het koor te krijgen.

Tot slot merkt Martin op dat hij weer opa is geworden van een nieuw gezond kleinkind. Het koor feliciteert hem daarmee met een luid applaus.

Vervolgens pakt Martin de repetitie op en start met de bekende stemoefeningen. In de pauze wordt nog een nieuwe partituur van Colors of the Wind uitgedeeld almede een nieuwe partituur van Rheinbergers Abend Lied. Na het doorzingen van dezen én enkele andere liederen is de  1e repetitie van het nieuwe koorseizoen  alweer voorbij en gaat ieder zijns weegs.

fijn je weer te zien